Általános szerződési feltételek/elállási jog


A sk-vignette.com a barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld (a továbbiakban: megbízott) internetes ajánlata. A megbízott kizárólag ezen általános szerződési feltételek alapján nyújtja kínálatát és szolgáltatásait a mindenkori szerződéses partner (a továbbiakban: ügyfél) számára. Az ügyfél eltérő általános szerződési feltételei nem érvényesek. Még ha a megbízott kifejezetten nem is ellenzi ezeket, azok nem kerülnek alkalmazásra.

1§ Fogalommeghatározások

(1) Nemzeti Autópályakezelő Vállalat
A Nemzeti Autópályakezelő Vállalat (Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovensko) állami részvénytársaság, amely autópályahálózat és gyorsforgalmi úthálózat kezelése, karbantartása, javítása és kiépítése céljából működik.


2. § A megrendelés tárgya

A szlovákiai állami matricaköteles útszakaszhálózat minden használója köteles az utazás megkezdése előtt elektronikus matricát (e-matricát) beszerezni). Az e-matrica különféle online és offline értékesítési csatornákon keresztül vásárolható meg. Az e-matrica nem egy adott személyhez, hanem a rendszámhoz van hozzárendelve. A járművek rendszáma a szlovák Nemzeti Autópályavállalat elektronikus útdíjfizetési rendszerében kerül tárolásra. Az elektronikus útdíjfizetési rendszerbe való bejegyzést követően a megfelelő rendszámmal rendelkező jármű jogosult használni a díjköteles állami úthálózatot.
A megrendelés tárgya járműrendszám regisztrációja a Nemzeti Autópályavállalat szlovák elektronikus útdíjfizetési rendszerében. Konkrétan a megbízott független szolgáltatóként elvégzi a megbízó számára egy járműrendszám regisztrációját (a Nemzeti Autópályavállalat által üzemeltetett) https://eznamka.sk/ webes szolgáltatáson keresztül az e-matricához. A jelen szerződések kifejezetten nem tárgya útdíjtermékek – különösen e-matrica – értékesítése, vagy úthasználati jogok biztosítása. A megbízott ezzel kapcsolatban nyomatékosan felhívja a megbízó figyelmét, hogy maga a megbízott nem értékesít útdíjtermékeket (e-matricát) vagy úthasználati jogokat, és nem forgalmazó partnere a Nemzeti Autópályavállalatnak, sem nem nyilvános hely, hanem csupán jogilag és gazdaságilag független módon regisztrációs szolgáltatóként jár el.


3§ A szerződés megvalósulása, teljesítés

(1) Az ügyfél a megbízott weboldalán keresztüli megrendelésével benyújtja ajánlatát a szerződés megkötésére. A megbízott a szerződés e-mailben történő megerősítésének elküldésével elfogadja az ügyfél ajánlatát a szerződés megkötésére, és a szerződés létrejön.

(2) A megbízott részéről a szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a megbízott a megbízó által a megrendelési folyamat során megadott járműrendszámot a Nemzeti Autópályavállalat webszolgáltatásán (https://eznamka.sk/) keresztül regisztrálta.


4§ A megbízott kötelezettségei

A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyféllel egyeztetett szolgáltatásokat a megállapodás szerinti minőségben és időpontokban nyújtja.


5§ Az ügyfél kötelezettségei

(1) Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik a szerződés megbízott általi teljesítésében. Az ügyfél elsősorban köteles a megbízottnak pontos adatokat szolgáltatni magáról és a regisztrálandó járműről.

(2) Az ügyfél garantálja, hogy ő a járművezető vagy a regisztrálandó rendszámhoz kapcsolódó forgalmi engedély tulajdonosa, ill. hogy a járművezetőtől vagy forgalmi engedély tulajdonosától teljes körű felhatalmazást kapott a rendszám regisztrálására.


6§ Felmondási feltételek

(1.) Felmondási jog: Önnek joga van indokolás nélkül tizennégy napon belül felmondani ezt a szerződést. A felmondási idő a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap. Felmondási jogának gyakorlása érdekében (barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Mail: service@sk-vignette.com, Tel.: 08232 / 76 899 76 - 40) egyértelmű nyilatkozattal (például postai úton, faxon vagy e-mailben elküldött levélben) tájékoztatnia kell bennünket a szerződéstől való elállásáról szóló döntéséről. Ehhez használhatja a mellékelt felmondási minta-űrlapot, de ez nem kötelező. A felmondási idő betartásához elegendő beküldenie a felmondási jog gyakorlásáról szóló értesítését a felmondási idő lejárta előtt.

(2.) A felmondás következményei: Ha felmondja ezt a szerződést, akkor az Öntől kapott minden kifizetett összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból fakadó többletköltséget, hogy Ön az általunk felajánlott kedvező standard szállítástól eltérő szállítási módot választott) visszafizetjük Önnek haladéktalanul és legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számítva, amikor megkapjuk az értesítést a szerződés felbontásáról. A visszafizetéshez ugyanazokat a fizetési eszközöket használjuk, mint amelyeket Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Önnel erről kifejezetten másként állapodtunk meg; a visszafizetésért semmiképpen nem számítunk fel díjat.

Ha Ön kérte a szolgáltatások nyújtásának a felmondási időszak alatti megkezdését, akkor méltányos összeget kell fizetnie a részünkre; ez az összeg a szerződés felmondásáról szóló értesítés beérkezésének időpontjáig teljesített szolgáltatásoknak a szerződésben előirányzott szolgáltatások teljes köréhez viszonyított arányának felel meg.

(3.) Felmondási mintanyomtatvány:

(Ha szeretné felmondani a szerződést, akkor töltse ki ezt az űrlapot és küldje vissza azt.)

Címzett: barely digital GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 8 86836 Klosterlechfeld, e-mail: service@sk-vignette.com, +49 8232 7689976-40

Ezennel én/mi (*) felmondom/felmondjuk az általam/általunk (*) a következő

áruk (*) megvásárlására/a következő szolgáltatás nyújtására megkötött szerződést (*)

Megrendelve (*)/beérkezett (*)

Fogyasztó(k) neve

Fogyasztó(k) címe

Fogyasztó(k) aláírása (csak papíron történő értesítés esetén)

Dátum:

(*) A nem kívánt rész törlendő.

Tudnivaló a felmondási jog idő előtti lejártáról:

Szolgáltatási szerződés esetén akkor is megszűnik a felmondási jog, ha a szolgáltatást nyújtását befejeztük, és csak akkor kezdtük el a szolgáltatást nyújtani, miután Ön kifejezett hozzájárulását adta erre, és ezzel egyidejűleg megerősítette, hogy tud róla, a felmondási joga megszűnik, ha teljes mértékben teljesítjük a szerződést.


7§ Írásbeli forma

Az ügyfél és a megbízott közötti szerződés kiegészítéseit és módosításait írásban kell elkészíteni. Ez vonatkozik erre az írásbeli formai követelményre is. A szóbeli megállapodások nem tekintendők megkötöttnek.


8§ Illetékes bíróság/alkalmazandó jog/egyéb rendelkezések

(1.) A regisztrált kereskedőkkel fennálló üzleti kapcsolatokból eredő minden jelenlegi és jövőbeli követelés - ideértve a váltó- és csekk-követeléseket is - vonatkozásában a bírói illetékesség helyszíne a megbízott székhelye. A megbízott követeléseit minden esetben érvényesítheti az ügyfél általános illetékessége szerinti bíróságokon is érvényesítheti. Ez nem érinti az esetleges kizárólagos bírói illetékességet. A szerződés teljesítésének helyszíne Klosterlechfeld, Németország.

(2.) A 8§ (1) bekezdése szerinti bírói illetékesség akkor is alkalmazandó, ha az ügyfél nem rendelkezik általános bírói illetékességgel belföldön, a szerződés megkötését követően áthelyezi lakhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét belföldről, vagy lakhelye, ill. szokásos tartózkodási helye nem ismert a kereset benyújtásának időpontjában.

(3.) A szerződéses partnerek szerződéses kapcsolatára vonatkozóan kizárólag a német jogszabályok alkalmazandók, kizárva az ENSZ vételi jogának alkalmazását.

(4.) Az ügyfélnek csak a jelen szerződésből eredő visszkeresetekkel kapcsolatban van visszatartási joga. Az ügyfél csak jogerősen megállapított vagy nem vitatott követeléseket számíthat be.

(5.) A megbízott minden nyilatkozatát elektronikus úton küldheti meg az ügyfélnek. Ez vonatkozik a szerződéses jogviszony keretében történő elszámolásokra is.

(6.) Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy teljes egészben érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. Mindenesetre a felek kötelesek helyettesítő záradékról megállapodni az érvénytelen vagy nem végrehajtható rendelkezés helyett, amely elfogadható és megvalósítható módon megszüntetni a szerződés hiányosságait.

9§ A vitás kérdések peren kívüli rendezése

Információ a fogyasztói jogviták rendezéséről a fogyasztói jogviták rendezéséről szóló törvény (VSBG) 36§ szerint:
Nem veszünk részt vitarendezési eljárásban választottbíróság előtt. A vitás kérdések alternatív rendezéséről szóló fogyasztóvédelmi törvény azonban megköveteli, hogy ennek ellenére utaljunk az Ön ügyében illetékes fogyasztói egyeztető bíróságra:

Az Egyeztető Központ általános fogyasztói egyeztető bírósága
Straßburger Str. 8
77694 Kehl
Internet: www.consumer-schlichter.de

Információ a vitás kérdések online rendezéséről az ODR-VO 14. cikkelyének (1) bekezdésével összhangban:
Az Európai Bizottság platformot biztosít a vitás kérdések peren kívüli online rendezéshez (OVR platform), amely a www.ec.europa.eu/consumers/odr oldalon érhető el. E-mail címünk megtalálható impresszumunkban. Nem vagyunk sem kötelesek, sem hajlandóak részt venni vitarendezési eljárásban.

- Az Általános Szerződési Feltételek vége -